فروش

جهت ازتباط با واحد فروش به قسمت ارتباط با ما در سایت مراجعه کنید.

 

واحدهای آماده فروش:

قطعه ۱۴۲ جدید (۱۵۶ قدیم) در شهرک استانداری تبریز آماده فروش می باشد.

متراژ مفید واحد قیمت هر متر مربع (ریال) قیمت کلی واحد (ریال) وضعیت فروش واحد
طبقه اول ۱۲۵ متر مربع  — ریال  — ریال آماده پیش فروش
طبقه دوم ۱۲۵ متر مربع  — ریال  — ریال آماده پیش فروش
طبقه سوم ۱۲۵ متر مربع  — ریال  — ریال آماده پیش فروش
طبقه چهارم ۱۲۵ متر مربع  — ریال  — ریال آماده پیش فروش
طبقه پنجم ۱۱۰ متر مربع  — ریال  — ریال آماده پیش فروش

 

قطعه ۳۰۵ در شهرک استانداری (سپهر صادرات)

متراژ مفید واحد قیمت هر متر مربع (ریال) قیمت کلی واحد (ریال) وضعیت فروش واحد
طبقه اول ۱۷۰ متر مربع — ریال — ریال بزودی پیش فروش
طبقه دوم ۱۷۰ متر مربع — ریال  — ریال بزودی پیش فروش
طبقه سوم ۱۷۰ متر مربع — ریال  — ریال بزودی پیش فروش
طبقه چهارم ۱۷۰ متر مربع — ریال  — ریال بزودی پیش فروش
طبقه پنجم ۱۷۰ متر مربع — ریال  — ریال بزودی پیش فروش
طبقه ششم ۳۰۰ متر مربع دوبلکس — ریال  — ریال بزودی پیش فروش

 

 

واحدهای فروخته شده:

قطعه ۲۰۳ در شهرک نصر تبریز

متراژ مفید واحد قیمت هر متر مربع (ریال) قیمت کلی واحد (ریال) وضعیت فروش واحد
طبقه اول ۱۰۸ متر مربع — ریال — ریال فروخته شد
طبقه دوم ۱۰۸ متر مربع — ریال  — ریال فروخته شد
طبقه سوم ۱۰۸ متر مربع — ریال  — ریال فروخته شد
طبقه چهارم ۱۰۸ متر مربع — ریال  — ریال فروخته شد

 

قطعه ۲۹۱ در شهرک استانداری تبریز

متراژ مفید واحد قیمت هر متر مربع (ریال) قیمت کلی واحد (ریال) وضعیت فروش واحد
طبقه اول ۱۲۵ متر مربع  — ریال  — ریال فروخته شد
طبقه دوم ۱۲۵ متر مربع  — ریال  — ریال فروخته شد
طبقه سوم ۱۲۵ متر مربع  — ریال  — ریال فروخته شد
طبقه چهارم ۱۲۵ متر مربع  — ریال  — ریال فروخته شد
طبقه پنجم ۱۱۰ متر مربع  — ریال  — ریال فروخته شد