پروژه تعاونی مسکن زندان تبریز

  • مدیریت اجرائی پروژه تعاونی مسکن زندان تبریز به آدرس ولیعصر جنوبی، خیابان استاد معین، کوی نیکان، اراضی تعاونی زندان، قطعات ۲۶۰، ۲۶۳ و ۲۸۵
  • 102_7351
  • 102_7362
  • 102_7353