پروژه ۵۰۴ واحدی آفتاب ۲ شهر جدید سهند

  • مدیریت اجرایی نازک کاری – محوطه سازیی و حصارکشی پروژه ۵۰۴ واحدی آفتاب ۲ شهر جدید سهند به کارفرمائی شرکت آذر سدید تبریز
  • 102_7344
  • 102_7350