پروژه ۵ طبقه مسکونی در کوی استانداری ولی عصر تبریز ق۱۴۲

  • پروژه ۵ طبقه مسکونی در کوی استانداری ولی عصر تبریز

 

پروژه در مرحله سفیدکاری می باشد ۹۷/۱۲/۰۱
تاریخ تحویل پروژه ۹۸/۰۴/۰۱

 

IMG_0513_